Download

Czech factsheet

Download

eENVplus | eEnvironmental services for advanced applications within INSPIRE

Projekt eENVplus je zaměřen na zpřístupnění širokého spektra dat o životním prostředí sjednocením a propojením existujících služeb. Data jsou spravována národními a regionálními agenturami životního prostředí a dalšími veřejnými i soukromými subjekty. Účelem sběru těchto dat není jen splnění reportingových povinností vůči Evropské unii, ale také podpora rozhodování a aktivit na národní a lokální úrovni.

Projekt vychází z předchozích evropských aktivit (projektů, příkladů dobré praxe, evropských, národních i lokálních zkušeností). V jeho rámci nebudou navrženy nové služby, ale sjednocena současná infrastruktura do funkčního rámce, který umožní překonat přeshraniční i jazykové bariery. eENVplus poskytne nejenom ICT infrastrukturu, ale také návody a odbornou podporu pro zvýšení funkčnosti a užitečnosti této infrastruktury (formou poskytnutí organizačního modelu a školícího rámce).

Projekt eENVplus poskytne členským státům a komunitě geoinformatiků:

 • Komplexní, otevřenou a škálovatelnou infrastrukturu, schopnou integrovat existující infrastruktury v souladu s požadavky směrnice INSPIRE, otevřené standardy a interoperabilní inovativní služby;
 • Všeobecný rámec pro vytváření environmentálních tezaurů, podporující současně integraci existujících tezaurů, relevantních pro sektor životního prostředí, prostřednictvím technologie Linked Data a poskytování služeb s přidanou hodnotou pro tuto integraci a využití v rámci pilotních aplikací;
 • Komplexní sadu nástrojů včetně postupů, pokynů a příkladů pro harmonizaci a validaci dat, využitelnou pro podporu implementace směrnice INSPIRE v členských státech;
 • Sadu inovativních, on-line interoperabilních služeb s přidanou hodnotou, sloužících jako podpora při vývoji inovativních aplikací v oblasti životního prostředí;
 • Tréninkový rámec založený na e-learningových nástrojích, který podpoří budování potřebných kapacit a rozvoj znalostí, nezbytných pro implementaci INSPIRE, vývoj SEIS a udržení této nově přizpůsobené infrastruktury funkční.

eENVplus poskytuje nástroje pro interoperabilitu na různých úrovních

 • prostřednictvím komplexní otevřené, škálovatelné infrastruktury schopné se odkazovat do stávající infrastruktury, vyvinuté v rámci mezinárodních nebo národních iniciativ (např. Geoportál INSPIRE)
 • prostřednictvím sady softwarových nástrojů, které umožní komunikaci pomocí standardů, mezi stávajícími staršími aplikacemi a systémem služeb eENVplus
 • prostřednictvím rozvoje tzv. řetězení služeb umožní vytváření pokročilých funkcionalit propojováním interoperabilních služeb na nižší úrovni
 • prostřednictvím sady inovativních, on-line předpřipravených služeb, usnadňujících rozvoj inovačních aplikací
 • prostřednictvím všeobecného rámce pro vytváření environmentálních tezaurů, který využitím technologie Linked Data, podpoří integraci existujících tezaurů. Tato usnadní sdílení dat na základě jednotného porozumění významů termínů a pojmů
 • prostřednictvím komplexní sady nástrojů, obsahující pokyny a příklady pro harmonizaci a validaci dat, využitelné v členských státech při aplikací implementačních pravidel INSPIRE
services

Pilotní aplikace

S cílem ověřit využití výstupů projektu v různých situacích a pro různé potřeby uživatelů, je plánováno implementovat 9 scénářů v oblasti životního prostředí v 10 pilotních aplikacích. Pilotní aplikace svými scénáři umožní lépe nastavit nástroje, které budou k dispozici v rámci projektu do souladu s INSPIRE se zvláštním důrazem na interoperabilitu mezi stávajícími nebo plánovanými aplikacemi.

Seznam pilotních aplikací/scénářů

 • Implementace SEIS pro data z oblasti kvality ovzduší, pilot v Belgii a Itálii
 • Poskytování veřejných služeb v souladu s INSPIRE: případ kanalizačních sítí ve Flandrech, pilotní aplikace v Belgii
 • CSspire – běžné životní situace související s environmentálními aspekty v České republice a na Slovensku, přeshraniční pilotní aplikace
 • Přírodní oblasti nástroje pro zajištění souladu s INSPIRE, pilot ve Francii
 • Management lesních požárů, pilotní aplikace v Řecku
 • Okno do chráněných území – mobilní mapy pro ochranu přírody v Maďarsku a na Slovensku, přeshraniční pilotní aplikace
 • INSPIRE Geoportál, pilotní aplikace na Islandu
 • Harmonizace geologických map v Itálii a ve Slovinsku, přeshraniční pilot
 • Ekologické indikátory plánování využití území pro monitoring dobré praxe v územním plánování, pilotní aplikace v Portugalsku

Cílové skupiny

eENVplus je určený zainteresovaným technickým i netechnickým subjektům:

 • Státní a veřejná správa/agentury na různých úrovních
 • Poskytovatelé služeb v oblasti životního prostředí
 • Poskytovatelé IT služeb
 • Výzkumná pracoviště, požadující přístup k informacím o životním prostředí
 • Nevládní organizace (NGOs)
 • Občané

Výsledky projektu jsou určeny k využití pro:

 • Národní orgány ochrany životního prostředí (Národní agentury životního prostředí, EIONET, Orgány ochrany životního prostředí na úrovni EU)
 • Místní a regionální orgány ochrany životního prostředí (počínaje sítí partnerů)
 • Tematické odborné skupiny (Evropská tematická střediska, Národní kontaktní body INSPIRE, atd.)
 • Soukromý sektor a malé a střední podniky (SMEs)

diagram