Download

Slovenian factsheet

Download

eENVplus | Okoljske informacijske storitve za naprednejše aplikacije znotraj INSPIRE

Cilj projekta eENVplus je sprostitev velikih količin okoljskih podatkov, s katerimi upravljajo vključene državne in področne okoljske agencije ter drugi javni in zasebni deležniki z integracijo in harmonizacijo obstoječih storitev. Ti podatki se ne zbirajo samo zaradi zadostitve zahtevam Evropske unije po poročanju o okolju , temveč tudi za podporo nacionalnim in lokalnim politikam in aktivnostim.

Projekt eENVplus ne razvija novih storitev, temveč, izhajajoč iz rezultatov predhodnih aktivnosti (razvojnih projektov, dobrih praks, evropskih, nacionalnih in lokalnih izkustev), integrira že obstoječe infrastrukture v operacijski sistem, ki je zmožen preseči čezmejne in jezikovne ovire. eENVplus ne ponuja samo IKT infrastrukture, ampak tudi opis, navodila in pomoč, da postane ta infrastruktura operativna in koristna, kar omogočata predstavitev organizacijskega modela in čarovnik za usposabljanje.

eENVplus medopravilna infrastruktura ponuja državam članicam in geografskim informacijskim skupnostim:

 • Obsežno, javno dostopno prilagodljivo infrastrkturo, ki je zmožna integrirati obstoječe sisteme v skladu z zahtevami INSPIRE, javne standarde in nove medopravilne storitve;
 • Skupno ogrodje okoljskega leksikona, ki omogoča vključitev obstoječih leksikonov, ki pokrivajo okoljsko tematiko skozi Linked Data in prispeva dodano vrednost storitev za vključevanje in uporabo v pilotnih aplikacijah;
 • Vsestransko orodje s postopki, navodili in primeri za harmonizacijo in validacijo podatkov, ki bo v pomoč državam članicam pri implementaciji INSPIRE;
 • Niz inovativnih spletnih medopravilnih storitev z dodano vrednostjo, ki so namenjene pospeševanju razvoja inovativnih okoljskih aplikacij;
 • Materiale za usposabljanje z e-učnimi orodji, ki omogočajo pridobitev potrebnih veščin in znanj za implementacijo INSPIRE, za izgradno SEIS in za vzdrževanje delovanja te nove prilagojene infrastrukture.

eENVplus orodja ponujajo večstopenjsko medopravilno zasnovo

 • z obsežno, javno dostopno prilagodljivo infrastrkturo, ki je zmožna povezati obstoječe sisteme, razvite v mednarodnih ali nacionalnih iniciativah (npr. portal INSPIRE)
 • z nizom programskih orodij, ki omogočajo povezovanje med obstoječimi podedovanimi aplikacijami in eENVplus storitvenim ekosistemom preko medopravilnih standardov
 • z razvojem verižnih storitev, ki dovoljujejo medsebojno povezovanje preprostih medopravilnih storitev v zapletene storitvene sisteme
 • z nizom predhodno ustvarjenih inovativnih spletnih storitev, ki pospešujejo razvoj novih aplikacij
 • s skupnim ogrodjem okoljskega leksikona, ki preko Linked Data omogoča vključitev obstoječih okoljskih leksikonov in z enoznačnim razumevanjem pomena izrazov in konceptov pomaga pri izmenjevanju podatkov
 • z vsestranskim orodjem s postopki, navodili in primeri za harmonizacijo in validacijo podatkov, ki bo v pomoč državam članicam pri implementaciji pravil INSPIRE
services

Pilotne aplikacije

Da bi bili rezultati projekta eENVplus široko uporabni v raznovrstnih primerih z različnimi potrebami uporabnikov, bo izdelanih 9 okoljskih scenarijev v okviru 10 pilotnih aplikacij. Pilotne aplikacije s scenariji bodo omogočile bolj popolno integracijo orodij za izvedbo projektov v skladnosti s pravili INSPIRE in povečali medopravilnost med obstoječimi in načrtovanimi aplikacijami.

Seznam pilotnih aplikacij/scenarijev

 • Implementacija SEIS za podatke o kakovosti zraka, pilota v Belgiji in Italiji
 • Zagotavljanje dostopa do podatkov o komunalnih storitvah v skladu z INSPIRE: primer kanalizacijskih omrežij v Flandriji, pilot v Belgiji
 • CSspire – Okoljske informacije za podporo odločanju v vsakdanjem življenju, čezmejni pilot na Češkem in Slovaškem
 • Orodja, skladna s pravili INSPIRE za naravna območja, pilot v Franciji
 • Upravljanje z gozdnimi požari, pilot v Grčiji
 • Okno v varovana območja – Mobilna karta varovanih območij na Madžarskem in Slovaškem, čezmejni pilot
 • INSPIRE geoportal – Podatki o varstvu narave v Islandiji, pilot na Islandiji
 • Usklajevanje geoloških kart v Italiji in Sloveniji, čezmejni pilot
 • Načrtovanje urbane rabe tal: kazalci sledenja urbane ekološke rabe tal za spremljanje dobrih urbanističnih praks, pilot na Portugalskem

Ciljne skupine

eENVplus je namenjen skupnosti tehničnih in netehničnih deležnikov:

 • Upravam in javnim organom /agencijam na različnih ravneh
 • Ponudnikom okoljskih storitev
 • Ponudnikom informacijskih storitev
 • Raziskovalnim skupinam, ki potrebujejo dostop do okoljskih podatkov
 • Nevladnim organizacijam (NVO)
 • Javnosti

Uporaba rezultatov projekta je namenjena:

 • Nacionalnim in evropskim okoljskim organom (nacionalnim in evropskim agencijam za okolje, EIONET)
 • Območnim in regionalnim okoljskim organom
 • Tematskim združenjem (Evropskemu tematskemu centru, Nacionalnim INSPIRE kontaktnim točkam, itd.)
 • Privatnemu sektorju in malim in srednje velikim podjetjem (MSP)

diagram