Download

Slovak factsheet

Download

eENVplus | E-environmentálne služby pre pokročilé aplikácie INSPIRE.

Cieľom projektu eENVplus je sprístupniť environmentálne dáta, ktoré sú v správe zainteresovaných národných a regionálnych environmentálnych agentúr a iných verejných a súkromných organizácií, prostredníctvom integrácie a harmonizácie existujúcich služieb. Tieto dáta sú zbierané s cieľom plniť povinnosti environmentálneho reportingu smerom k EÚ a tiež ako podpora národných a regionálnych politík a výkonov.

Projekt nevytvára nové služby, naopak integruje existujúcu infraštruktúru do funkčného rámca prekračujúceho hranice a jazykové bariéry, vychádzajúc z výsledkov predchádzajúcich európskych skúseností (projekty, osvedčené postupy, európske a národné skúsenosti), eENVplus poskytuje nielen ICT infraštruktúru ale aj jej popis a postupy ako zabezpečiť jej funkčnosť a profitabilitu prostredníctvom poskytnutia organizačného modelu a profesionálne vedeného systému školení.

Interoperabilná infraštruktúra projektu eENVplus poskytne členským štátom a komunitám okolo priestorových informácií:

 • Komplexnú, otvorenú a škálovateľnú infraštruktúru, rešpektujúcu INSPIRE požiadavky, integrujúcu existujúce štruktúry, otvorené štandardy a interoperabilné inovatíbne služby;
 • Všeobecný Environmentálny Thesaurus rámca, podporujúci integráciu existujúcich thesauri slovníkov v environmentálnom sektore prostredníctvom „Linked Data“ poskytujúci služby s pridanou hodnotou pre integráciu a využívanie v pilotných aplikáciách;
 • Komplexný súbor nástrojov, procedúr, postupov a príkladov pre harmonizáciu dát a validáciu, pre podporu členských štátov počas implementácie smernice INSPIRE ;
 • Súbor inovatívnych on-line interoperabilných služieb s pridanou hodnotou s cieľom posilniť vývoj inovatívnych environmentálnych aplikácií;
 • Tréningový plán s nástrojmi eLearning-u s cieľom podporiť rozvoj potrebných kapacít a vedomostí pre implementáciu INSPIRE smernice, rozvoj SEIS a udržanie novej infraštruktúry v prevádzke.

eENVplus poskytuje nástroje viacstupňovej interoperability

 • Prostredníctvom komplexnej, otvorenej a škálovateľnej infraštruktúry umožňuje prepojenie na existujúce štruktúry vyvinuté v medzinárodných alebo národných
 • Prostredníctvom softvérových komponent umožňujúcich komunikáciu, prostredníctvom interoperabilných štandardov, medzi existujúcimi „legacy“ aplikáciami a eENVplus službamisystem
 • Prostredníctvom vývoja „daisy-chained“ služieb umožňuje tvorbu „high-level“ funkcionalít cez prepojenie interoperabilných „lower-level“ služieb
 • Prostredníctvom inovatívnych on-line služieb posilňuje rozvoj inovatívnych aplikácií
 • Prostredníctvom Environmentálneho Thesaurus rámca, podporujúceho integráciu existujúcich environmentálnych thesauri slovníkov podporeného cez „Linked Data“, posilňuje zdieľanie dát cez všeobecné porozumenie významu, podmienok a koncepcií
 • Prostredníctvom komplexného súboru návodov a príkladov harmonizácie a validácie dát podporuje členské štáty v aplikácii implementačných pravidiel INSPIRE
services

Pilotné aplikácie

S cieľom využiť implementáciu eENVplus výsledkov v rozličných situáciách s rôznymi užívateľskými požiadavkami, bude implementovaných 9 rôznych scenárov v 10 pilotných aplikáciách. Scenáre pilotných aplikácií umožnia dostupnosť nástrojov v súlade so smernicou INSPIRE, ovplyvňujúc interoperabilitu medzi existujúcimi a plánovanými aplikáciami.

Pilotné projekty/scenáre

 • Implementácia SEIS pre dáta o kvalite ovzdušia, Belgicko a Taliansko
 • Poskytnutie INSIRE prístupu k verejným službám: prípad kanalizačnej siete vo Flámsku, Belgicko
 • CSspire – životné situácie s environmentálnym aspektom v Českej republike a na Slovensku, cezhraničný pilot
 • Prírodné areály – INSPIRE Compliance Toolbox, Francúzsko
 • Manažment lesných požiarov, Grécko
 • Okno chránených oblastí – Mobilná mapa ochrany prírody v Maďarsku a na Slovensku, cezhraničný pilot
 • INSPIRE Geoportal – Dáta ochrany prírody na Islande, Island
 • Geologická mapa harmonizácie, Taliansko, Slovinsko, cezhraničný pilot
 • Mestské plánovanie využitia územia: INSPIRE indikátory pre monitoring osvedčených postupov v mestskom plánovaní využitia územia

Cieľové skupiny

eENVplus je určený pre komunitu technických a odborných inštitúcií:

 • Administratívne a verejné organizácie/agentúry na rôznych stupňoch riadenia
 • Poskytovatelia environmentálnych služieb
 • Poskytovatelia IT služieb
 • Výskumné skupiny požadujúce prístup environmentálnym dátam
 • Neziskové organizácie
 • Obyvatelia

Výstupy projektu sú určené pre:

 • Národné environmentálne organizácie (Národné environmentálne agentúry, úrady, EIONET, Environmentálne organizácie na EU úrovni)
 • Regionálne a lokálne environmentálne organizácie
 • Tematické komunity (European Topic Centers, INSPIRE National Contact Point, etc.)
 • Súkromný sektor

diagram